Sutikimas dėl visų Atranka360 Klientų vykdomų atrankų

Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl rinksime ir tvarkysime tik tuos Jūsų duomenis, kurie yra reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkysime teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, sieksime, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus perduodami kitiems asmenims be teisėto pagrindo.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikysimės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Kokiais tikslais mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis?

  • Mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis siekdami įvertinti, ar Jūs tinkate siūlomam darbui, ir pristatyti Jus savo klientams - darbdaviams. Tam mes ir mūsų klientai turime įvertinti, ar Jūsų išsilavinimas, patirtis, asmeninės ir kitos savybės atitinka darbdavio reikalavimus.
  • Mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis po įdarbinimo į savo Klientų įmones, kad pasikeitus Jūsų poreikiui, vėl galėtumėte į mus kreiptis. Su Klientais esame sudarę sutartis, jog per Atranka360 įsidarbinę kandidatai turi tokias pačias teises kandidatuoti į mūsų visų Klientų skelbiamas atrankas.

Kokius asmens duomenis mes tvarkysime?
Siekdami aukščiau įvardintų tikslų mes galime tvarkyti šiuos duomenis: Jūsų vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, adresą, išsilavinimą, patirtį, profesiją, dabar užimamas ir anksčiau užimtas pareigas, asmenines bei kitas savybes, el.pašto adresą, telefono numerį, Jūsų bendravimo su mumis ir darbdaviu informaciją, Jūsų apibendrintus vertinimo rezultatus, po testų ar praktinių užduočių atlikimo. Jūsų atvaizdą bei garso ir vaizdo įrašus, jei davėte atskirą sutikimą, prieš atliekant Atranka360 video interviu.

Iš kur mes rinksime Jūsų asmens duomenis?
Jūsų asmens duomenis mes gausime iš skirtingų šaltinių. Dažniausiai – iš Jūsų paties(-ios), kai Jūs mums pateiksite savo gyvenimo aprašymą, dalyvausite pokalbiuose su mumis ir Klientu ar bendrausite telefonu, el.paštu, ar kitomis priemonėmis, atsakinėsite į klausimus ir kt.

Jūsų duomenis mes taip pat gausime iš trečiųjų asmenų, pvz. Jūsų buvusių ar esamų kolegų, darbdavių ar pažįstamų. Šiais būdais informaciją ir duomenis apie Jus rinksime tik Jums su tuo sutikus arba iš anksto Jus apie tai informavę.

Jūsų duomenis mes rinksime ir iš kitų šaltinių, pvz. mūsų interneto svetainės, kitų interneto svetainių, socialinių tinklų, visuomenės informavimo priemonių, duomenų registrų ir pan.

Visais būdais gautus duomenis mes galėsime apjungti siekdami turėti išsamią ir teisingą informaciją apie Jus.

Kam mes perduosime Jūsų asmens duomenis?

  • Jūsų asmens duomenis mes perduosime mūsų klientams – darbdaviams. Kartu su mumis jie bus Jūsų asmens duomenų valdytojai. Klientams mes neperduosime daugiau Jūsų asmens duomenų nei tvarkysime šio sutikimo pagrindu. Su klientais mes esame sudarę sutartis, kuriomis abi šalys įsipareigoja saugoti Jūsų asmens duomenis. Kiekvieną kartą prieš perduodant Jūsų asmens duomenis, mes Jus informuosime apie naują darbo pasiūlymą ir tik jums susidomėjus ir gavus patvirtinimą, galėsime perduoti Jūsų duomenis mūsų Klientui.
  • Be to, Jūsų asmens duomenis mes galėsime perduoti kitiems asmenis, kurie mums teikia paslaugas, reikalingas mūsų veiklai vykdyti, pvz. techninių paslaugų ir debesų kompiuterijos paslaugų teikėjams.

Kiek laiko mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis?
Jūsų asmens duomenis mes tvarkysime ne ilgiau nei 5 metus nuo šio sutikimo gavimo dienos. Po 5 metų, gavus atskirą Jūsų sutikimą, pratęsime Jūsų duomenų saugojimo terminą dar 5 metams. Jei Jūs, bet kuriuo metu pareikšite pageidavimą, jog mes nustotume tvarkyti Jūsų asmens duomenis, mes tai padarysime. Visgi archyvavimo ir sutarties su savo klientu vykdymo tikslais mes galime saugoti Jūsų duomenis iki 10 metų nuo šio sutikimo gavimo dienos.

Ar mes naudosime Jūsų asmens duomenis tiesioginei rinkodarai?
Ne, mes nenaudosime Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.

Kaip su mumis susisiekti?
Visais Jūsų asmens duomenų tvarkymo klausimais galite kreiptis: info@atranka360.lt